Aktualności

 

 

Szanowni Państwo,

Z końcem 2014 roku kończy działalność sklep spożywczy prowadzony przez Wiesława Gogolewskiego.
Zarząd SMKM ze zrozumieniem przyjął decyzję właściciela o zamiarze zamknięcia sklepu oraz rezygnacji z wynajmu specjalnie przygotowywanej na ten cel nowej siedziby sklepu.
Sklep funcjonował nieprzerwanie od 1995 roku i teraz obchodziłby 20 rocznicę swej działalności. Dziękując za wieloletnią współpracę życzymy właścicielowi dużo zdrowia i pomyślności.
Do zwolnionego lokalu, po jego adaptacji, przeniesiona zostanie osiedlowa biblioteka, która musi pilnie opuścić dotychczas wynajmowane pomieszczenie i jedynie dzięki temu nie zniknie z naszego osiedla.

 

Remont balkonów 

Po przerwaniu prac remontowych przez firmę MAR-PIS i opuszczeniu placu budowy Spółdzielnia ogłosiła nowy przetarg na remont loggii, który miał za zadanie wyłonić wykonawcę zastępczego.
W wyniku przetargu rozstrzygniętego 23 grudnia okazało się, że złożono 4 oferty opiewające na kwotę ponad 30% większą od kosztorysu inwestorskiego.
Zarząd Spółdzielni nie przewidywał wydatkowania tak dużej kwoty na remont logii.

Zarząd w porozumieniu z kancelarią adwokacką analizuje możliwość realnego wyegzekwowania od firmy MAR-PIS takiej kwoty i zatrudnienia wykonawcy zastępczego, który na koszt firmy MAR-PIS dokończy remont. Prawdopodobnie wiązać się to będzie z przewlekłym procesem sądowym.
Rozważany jest także wariant nowego, tańszego w realizacji projektu.
Ponieważ nie ma możliwości prowadzenia prac remontowych w zimie, remont wznowiony zostanie na wiosnę.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności związane z przerwanym remontem.

 

Tu mieszkam, tu zmieniam

Z przyjemnością informujemy, że Stowarzyszenie Pomocy Iskierka wygrało grant w konkursie Tu mieszkam, tu zmieniam, ogłoszonym przez Bank Zachodni WBK Nagrodzony projekt Plac z niczego. Recyklingowa strefa rodzinna będzie realizowany na terenie osiedla Księże Małe.
Składamy podziękowania wszystkim, którzy wzięli udział w głosowaniu dodatkowej nagrody.
Każdy taki projekt  http://www.bzwbk.pl/informacje-o-banku/granty/glosowanie.html  przyczynia się do uatrakcyjnienia Księża Małego i uczynienia go miejscem bardziej przyjaznym dla wszystkich mieszkańców.
Razem możemy więcej.

 

Przerwanie remontu balkonów

W sobotę 29 listopada firma „Mar – Pis” sp. z o.o., wykonawca remontu balkonów nieoczekiwanie zeszła z placu budowy i po demontażu rusztowań pozostawiła niezabezpieczone balkony. Fakt ten został zgłoszony na policję. Pomimo iż Spółdzielnia zabezpieczyła balkony zgodnie z zaleceniem inspektora nadzoru, mieszkańców budynku przy ul. Siewierskiej prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Po wykonaniu dokumentacji fotograficznej placu budowy inspektor nadzoru budowlanego sporządził raport, na podstawie którego Spółdzielnia podjęła niezbędne kroki prawne.

Spółdzielnia zamieściła w prasie głoszenie o przetargu w celu wyłonienia wykonawcy zastępczego.

 

Apel Urzędu Miejskiego

Wrocławski Urząd Miejski apeluje o humanitarną postawę w stosunku do zwierząt, a w szczególności wobec wolno żyjących kotów. Tekst apelu znajduje się pod adresem http://bip.um.wroc.pl/contents/content/376/9303.

 

Zmiana sposobu opłat za śmieci

Spółdzielnia Mieszkaniowa Księże Małe uprzejmie informuje, że od dnia 01 stycznia 2015r ulega zmianie sposób wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma terenie miasta Wrocławia. Do chwili obecnej wnosiliście Państwo opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi w lokalach mieszkalnych na indywidualne konta bankowa zakładane dla Państwa przez Ekosystem (w przypadku, gdy Państwo nie otrzymali indywidualnego nr konta, opłaty należało wnosić na ogólne konto). Wszystkie deklaracja składane do Spółdzielni przez naszych mieszkańców były niezwłocznie wysyłane do Ekosystemu.
Od momentu obowiązywania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013r. Poz. 1399 i 1593) występowało wiele kontrowersji odnośnie tego, kto tak naprawdę zobowiązany jest do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami. Spółdzielnia przyjęła stanowisko, że to mieszkańcy są zobowiązani do ponoszenia opłaty za śmieci i to oni winni wnosić opłaty bezpośrednio do Ekosystemu (dlatego opłata za śmieci została zdjęta jako składki opłaty eksploatacyjnej). Takiego stanowiska i sposobu działania nie podzielił jednak Ekosystem i w dniu 31 marca 2014r została wydana decyzja określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nakładająca na Spółdzielnię obowiązek ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od tej decyzji Spółdzielnia wniosła odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Po rozpatrzenia odwołania SKO w dniu 25 czerwca 2014r podjęło decyzję o utrzymaniu w mocy prawa decyzji Ekosystemu nakładającą na Spółdzielnię obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W związku z decyzją SKO Spółdzielnia Mieszkaniowa Księże Małe wprowadza od 01 stycznia 2015r opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi jako jeden ze składników opłaty eksploatacyjnej. Mając powyższe na uwadze SM Księże Małe przedkłada Państwu „Oświadczenie o ilości osób zamieszkałych w lokalu na potrzeby ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Wrocławia”. W oświadczeniu należy podać ilość osób jaka będzie zamieszkiwać w lokalu od dnia 01 stycznia 2015r (chodzi tu o osoby faktycznie zamieszkujące w lokalu a nie tylko zameldowane). Wysokość opłaty będzie wyliczana na podstawie dotychczas obowiązującej zasady. Ekosystem w swojej decyzji przyjął, że w zasobach naszej Spółdzielni wszystkie odpady są segregowane. Tak więc opłaty będą wyliczane w następujący sposób (podajemy je dla przypomnienia):

  • ­ w przypadku gdy na 1 osobę zamieszkującą w lokalu przypada do 27 m2 (włącznie) powierzchni lokalu, stawka opłaty będzie wynosić: 0,85 gr/m2;
  • ­ w przypadku gdy na 1 osobę zamieszkującą w lokalu przypada więcej niż 27 m2 powierzchni lokalu, stawka opłaty będzie wynosić 19,00 zł/osobę.

(powierzchnia Państwa lokalu będzie figurować na wydruku o wymiarze opłaty eksploatacyjnej).
Oświadczenia, które są załącznikiem do niniejszego pisma należy wypełnić, podpisać i dostarczyć do Spółdzielni (do sekretariatu) w terminie do 15 grudnia 2014r włącznie. Wprowadzenie ilości osób do kartotek Państwa lokali mieszkalnych wymaga dużo praca i nakładu czasu dlatego bardzo prosimy Państwa o terminie składanie Oświadczeń. W przypadku gdy osoba nie złoży Oświadczenia we wskazanym terminie, Spółdzielnia wyliczy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie danych jakie posiada, które były gromadzone przy składaniu przez Państwa „deklaracji śmieciowych”, a które do deklaracje były przekazywane do Ekosystemu.
Ponieważ zmiana wchodzi od 01 stycznia 2015r Państwo będziecie w miesiącu styczniu wnosić 2 razy opłatę za odpadu komunalne. Pierwsza opłata będzie wnoszona do 15 stycznia 2015r za miesiąc grudzień 2014r, druga opłata będzie wnoszona w styczniu do Spółdzielni już za miesiąc styczeń 2015r jako jeden ze składników opłaty eksploatacyjnej. Przypominamy, że w naszej Spółdzielni opłaty za dany miesiąc wnosi się w terminie do 20 dnia każdego miesiąca włącznie.
Ponadto informujemy, że w przypadku jakiejkolwiek zmiany w ilości osób zamieszkałych w lokalu, a która to zmiana ma wpływ na wysokość opłaty za śmieci, należy złożyć Oświadczenie o ilości osób zamieszkałych w lokalu (druk Oświadczenia jest dostępny w biurze Spółdzielni i na stronie internetowej naszej Spółdzielni.
W przypadku gdyby Państwo mieli jakieś pytanie i wątpliwości prosimy o kontakt ze Spółdzielnią w godzinach pracy.

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Montaż wodomierzy z odczytem radiowym

 

Program świadczeń rzeczowych 

W ramach pomocy mieszkańcom będącym w trudnej sytuacji życiowej Zarząd postanowił umożliwić odpracowanie długu wobec SMKM w formie świadczenia rzeczowego. W tym celu opracowano „Program świadczeń rzeczowych” zatwierdzony Uchwałą 134/2014 podjęta w dniu 30 października 2014r.

Spółdzielnia zaprasza wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z nim oraz składania wniosków do sekretariatu.

 

Projekt obywatelski 

Z przyjemnością informujemy, że projekt obywatelski  "Ulica Równości" - wyrównanie i utwardzenie nawierzchni drogi ul.Sosnowieckiej znalazł się na liście 20 zakwalifikowanych do realizacji projektów o wartości 100-500 tys. zł. Zostanie zrealizowany za gminne pieniądze w roku 2015. Gratulujemy twórcy projektu oraz wszystkim osobom zaangażowanym w jego promocję. Na projekt oddano 2476 głosów.

Zachęcamy do przygotowania nowych projektów, które uczynią Księże Małe miejscem jeszcze ładniejszym i bardziej przyjaznym do mieszkania. Popieramy wszelkie inicjatywy, które działają lokalnie, szczególnie jeśli dotyczą naszego miejsca zamieszkania.

 

Wolny lokal do wynajęcia od 01 stycznia 2015r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Księże Małe informuje, że posiada do wynajęcia od 01 stycznia 2015r. lokal użytkowy o powierzchni 29,27 m2 usytuowany przy ul. Katowickiej 23/1b we Wrocławiu. Przedmiotowy lokal znajduje się w przyziemiu budynku mieszkalnego przy ul. Katowickiej 23. Przy ocenie ofert będziemy preferować działalność biurową, usługową i handlową prowadzoną na rzecz mieszkańców lecz nieuciążliwą dla otoczenia.

Oferta najmu powinna zawierać:

  • określenie podmiotu (osoba lub firma) składające ofertę (imię, nazwisko i adres albo nazwa firmy i adres oraz akt prawny będący podstawą działalności),
  • dane do kontaktowania się (adres, telefon, e-mail),
  • rodzaj działalności do prowadzenia w lokalu,
  • proponowaną cenę czynszu najmu w zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu (bez podatku vat; czynsz najmu nie obejmuje kosztów mediów, z których najemca korzysta w lokalu: centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda).

Oferty można składać w sekretariacie Spółdzielni we Wrocławiu przy ul. Tarnogórskiej 1, w godzinach pracy Spółdzielni, przesłać na adres Spółdzielni: pocztowy lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Wynajmujący zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru najemcy.

Pierwszeństwo w najmie lokalu przy zaoferowanych jednakowych warunkach najmu mają członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej Księże Małe.

Informacja o lokalu: tel (71) 342 65 60 lub (71) 342 13 66 (informacja w sprawach technicznych), zapytania pocztą: e'mail lub osobiście w godzinach pracy Spółdzielni.

 

   
© ALLROUNDER