Aktualności

 

 

Kultura na Księżu Małym 

MultiCentrumDyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Jarosław Broda zadeklarował pomoc w stworzeniu na osiedlu ośrodka kultury, który będzie się mieścił w niewykorzystywanej części budynku na ulicy Tarnogórskiej 1. Działalność kulturalną poprowadzi m.in. fundacja "Domek Kultury", która ostatnio przywitała tulipanami dzień św.Walentego a wcześniej "rzuciła chmury na sznury".
Działalność kulturalna zostanie zainaugurowana przeniesieniem biblioteki osiedlowej do nowej siedziby, której remont rozpoczął się od 2 marca. Podczas podpisywania umowy Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Andrzej Ociepa zadeklarował, że jeżeli powstanie w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży, którą Biblioteka, wspólnie z Fundacją „Domek Kultury” będzie mogła nieodpłatnie użytkować, wówczas Biblioteka zapewni jej wyposażenie w meble oraz sprzęt komputerowy wraz z edukacyjnym oprogramowaniem ze zlikwidowanego MultiCentrum.

Dzięki temu wspaniałemu gestowi wkrótce na Tarnogórskiej 1 pojawi się, bezpłatnie przekazane do użytku mieszkańców, wyposażenie obejmujące umeblowanie oraz sprzęt komputerowy !
W sytuacji, gdy każda złotówka jest przez skarbnika miasta kilka razy oglądana jest to wyjątkowy gest. Zarząd kieruje do Dyr.Andrzeja Ociepy wielkie wyrazy uznania i wdzięczności.
Umożliwi to uruchomienie przez "Domek Kultury" warsztatów komputerowych dla dzieci i dorosłych oraz ożywi zapomniane i zaniedbane przestrzenie budynku na Tarnogórskiej.

 

Remont balkonów 

24 lutego Spółdzielnia otrzymała projekt zastępczy remontu balkonów.
26 lutego ogłoszono  nowy przetarg dla firm wykonawczych uczestniczących w poprzednim, unieważnionym przetargu.
Zarząd Spółdzielni przewiduje rozpoczęcie robót remontowych w połowie marca.

Ogłoszenie o przetargu

2015.02.26 - Remont loggii budynków mieszkalnych wielorodzinnych

 

Wymiana wodomierzy

W styczniu 2015r. Spółdzielnia podpisała umowę z f-mą BMETERS POLSKA Sp. z o.o. dotyczącą wymiany wodomierzy. Nowe wodomierze umożliwią zdalny odczyt wskazań bardzo ułatwiając rozliczenie zużycia wody oraz eliminując konieczność okresowego dostarczania odczytów przez mieszkańców. Wymiana wszystkich wodomierzy nastąpi w ciągu 2 lat. Obecnie rozpoczęto wymianę w blokach na ulicy Gogolińskiej oraz Siewierskiej. Ten etap powinien zostać ukończony do końca marca. Następne bloki zostaną wytypowane w kwietniu, o czym Spółdzielnia poinformuje ich mieszkańców.
Wykonawca za wymianę wodomierzy nie pobiera od lokatora żadnych dodatkowych opłat. W przypadku dodatkowych robót (np. wymiany śrubunku, doszczelnienia instalacji wodnej czy podejścia wodnego) firma rozliczy się bezpośrednio ze Spółdzielnią. Demontowane wodomierze są odkupowane przez wykonawcę zgodnie z zawartą umową. Wszelkich dodatkowych informacji udziela dział techniczny.

 

Remont biblioteki

26 lutego rozpoczął się remont pomieszczeń przeznaczonych na osiedlową bibliotekę.
Zgodnie z planem remont ma zostać ukończony w czerwcu, a od lipca biblioteka zagości w nowym lokalu pod kominem.

 

Porozumienie w sprawie zakończenia podziału Wrocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

16 lutego 2015r odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli:

1.Józef Śnieżek  - Prezes Zarządu SM Wrocław -Południe,
2. Marek Dera - Z-ca Prezesa Zarządu SM Wrocław -Południe,
3. Stanisawa Charkiewicz - Z-ca Prezesa Zarządu SM Wrocław -Południe,
4. Mirosław Lach - Przewodniczący RN SM Wrocław -Południe,
5. Beata Kucharczyk - Prezes Zarządu SM Pod Jaworami,
6. Waldemar Witczak - Prezes Zarządu SM Księże Małe,
7. Rafał Czepil - Prezes Zarządu SM im.Bolesława Prusa,
8. Paweł Jordan - Przewodniczący RN SM im.Bolesława Prusa,
9. Maciej Zięba - Prezes Zarządu SM "MSM Energetyk",
10. Maria Nowak - Przewodnicząca RN SM "MSM Energetyk" w latach 2010-2013,

Wszyscy uczestnicy spotkania zadeklarowali chęć zawarcia porozumienia, mającego na celu zakończenia finansowego rozliczenia podziału majątku WSM.
Wszystko wskazuje na to, że wkrótce zakończony zostanie wieloletni, rozpoczęty w 1999r. proces podziałowy.

 

Wiosna na Księżu Małym

Pierwsze promienie wiosennego słońca obudziły do życia przyrodę także na Księżu Małym. 


 

Ulica Katowicka, za sprawą działającego na naszym Osiedlu Domku Kultury (i trochę za przyczyną Świętego Walentego :) 14 lutego zakwitła tulipanami, sprawiając Wszystkim prawdziwą radość.
 
Żałować tylko, że komuś to przeszkadzało. W nocy z soboty na niedzielę wszystkie tulipany zostały skradzione.

 

 

 Z przykrością zawiadamiamy, że w dniu 4 lutego 2015r., po ciężkiej chorobie zmarła 

Pani Barbara Osińska Omelan.

Pani Barbara przez 19 lat pełniła funkcję Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej.

 

 

Osiedlowa biblioteka,

Z końcem 2014 roku zakończył działalność sklep spożywczy prowadzony przez Wiesława Gogolewskiego.
Zarząd SMKM ze zrozumieniem przyjął decyzję właściciela o zamiarze zamknięcia sklepu oraz rezygnacji z wynajmu specjalnie przygotowywanej na ten cel nowej siedziby sklepu.
Sklep funkcjonował nieprzerwanie od 1995 roku i teraz obchodziłby 20 rocznicę swej działalności. Dziękując za wieloletnią współpracę życzymy właścicielowi dużo zdrowia i pomyślności.
Do zwolnionego lokalu, po jego adaptacji, przeniesiona zostanie osiedlowa biblioteka, która musi pilnie opuścić dotychczas wynajmowane pomieszczenie i jedynie dzięki temu nie zniknie z naszego osiedla.

 

Remont balkonów 

Po przerwaniu prac remontowych przez firmę MAR-PIS i opuszczeniu placu budowy Spółdzielnia ogłosiła nowy przetarg na remont loggii, który miał za zadanie wyłonić wykonawcę zastępczego.
W wyniku przetargu rozstrzygniętego 23 grudnia okazało się, że złożono 4 oferty opiewające na kwotę ponad 30% większą od kosztorysu inwestorskiego.
Zarząd Spółdzielni nie przewidywał wydatkowania tak dużej kwoty na remont logii.

Zarząd w porozumieniu z kancelarią adwokacką analizuje możliwość realnego wyegzekwowania od firmy MAR-PIS takiej kwoty i zatrudnienia wykonawcy zastępczego, który na koszt firmy MAR-PIS dokończy remont. Prawdopodobnie wiązać się to będzie z przewlekłym procesem sądowym.
Rozważany jest także wariant nowego, tańszego w realizacji projektu.
Ponieważ nie ma możliwości prowadzenia prac remontowych w zimie, remont wznowiony zostanie na wiosnę.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności związane z przerwanym remontem.

 

Tu mieszkam, tu zmieniam

Z przyjemnością informujemy, że Stowarzyszenie Pomocy Iskierka wygrało grant w konkursie Tu mieszkam, tu zmieniam, ogłoszonym przez Bank Zachodni WBK Nagrodzony projekt Plac z niczego. Recyklingowa strefa rodzinna będzie realizowany na terenie osiedla Księże Małe.
Składamy podziękowania wszystkim, którzy wzięli udział w głosowaniu dodatkowej nagrody.
Każdy taki projekt  http://www.bzwbk.pl/informacje-o-banku/granty/glosowanie.html  przyczynia się do uatrakcyjnienia Księża Małego i uczynienia go miejscem bardziej przyjaznym dla wszystkich mieszkańców.
Razem możemy więcej.

 

Zmiana sposobu opłat za śmieci

Spółdzielnia Mieszkaniowa Księże Małe uprzejmie informuje, że od dnia 01 stycznia 2015r ulega zmianie sposób wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma terenie miasta Wrocławia. Do chwili obecnej wnosiliście Państwo opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi w lokalach mieszkalnych na indywidualne konta bankowa zakładane dla Państwa przez Ekosystem (w przypadku, gdy Państwo nie otrzymali indywidualnego nr konta, opłaty należało wnosić na ogólne konto). Wszystkie deklaracja składane do Spółdzielni przez naszych mieszkańców były niezwłocznie wysyłane do Ekosystemu.
Od momentu obowiązywania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013r. Poz. 1399 i 1593) występowało wiele kontrowersji odnośnie tego, kto tak naprawdę zobowiązany jest do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami. Spółdzielnia przyjęła stanowisko, że to mieszkańcy są zobowiązani do ponoszenia opłaty za śmieci i to oni winni wnosić opłaty bezpośrednio do Ekosystemu (dlatego opłata za śmieci została zdjęta jako składki opłaty eksploatacyjnej). Takiego stanowiska i sposobu działania nie podzielił jednak Ekosystem i w dniu 31 marca 2014r została wydana decyzja określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nakładająca na Spółdzielnię obowiązek ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od tej decyzji Spółdzielnia wniosła odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Po rozpatrzenia odwołania SKO w dniu 25 czerwca 2014r podjęło decyzję o utrzymaniu w mocy prawa decyzji Ekosystemu nakładającą na Spółdzielnię obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W związku z decyzją SKO Spółdzielnia Mieszkaniowa Księże Małe wprowadza od 01 stycznia 2015r opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi jako jeden ze składników opłaty eksploatacyjnej. Mając powyższe na uwadze SM Księże Małe przedkłada Państwu „Oświadczenie o ilości osób zamieszkałych w lokalu na potrzeby ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Wrocławia”. W oświadczeniu należy podać ilość osób jaka będzie zamieszkiwać w lokalu od dnia 01 stycznia 2015r (chodzi tu o osoby faktycznie zamieszkujące w lokalu a nie tylko zameldowane). Wysokość opłaty będzie wyliczana na podstawie dotychczas obowiązującej zasady. Ekosystem w swojej decyzji przyjął, że w zasobach naszej Spółdzielni wszystkie odpady są segregowane. Tak więc opłaty będą wyliczane w następujący sposób (podajemy je dla przypomnienia):

  • ­ w przypadku gdy na 1 osobę zamieszkującą w lokalu przypada do 27 m2 (włącznie) powierzchni lokalu, stawka opłaty będzie wynosić: 0,85 gr/m2;
  • ­ w przypadku gdy na 1 osobę zamieszkującą w lokalu przypada więcej niż 27 m2 powierzchni lokalu, stawka opłaty będzie wynosić 19,00 zł/osobę.

(powierzchnia Państwa lokalu będzie figurować na wydruku o wymiarze opłaty eksploatacyjnej).
Oświadczenia, które są załącznikiem do niniejszego pisma należy wypełnić, podpisać i dostarczyć do Spółdzielni (do sekretariatu) w terminie do 15 grudnia 2014r włącznie. Wprowadzenie ilości osób do kartotek Państwa lokali mieszkalnych wymaga dużo praca i nakładu czasu dlatego bardzo prosimy Państwa o terminie składanie Oświadczeń. W przypadku gdy osoba nie złoży Oświadczenia we wskazanym terminie, Spółdzielnia wyliczy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie danych jakie posiada, które były gromadzone przy składaniu przez Państwa „deklaracji śmieciowych”, a które do deklaracje były przekazywane do Ekosystemu.
Ponieważ zmiana wchodzi od 01 stycznia 2015r Państwo będziecie w miesiącu styczniu wnosić 2 razy opłatę za odpadu komunalne. Pierwsza opłata będzie wnoszona do 15 stycznia 2015r za miesiąc grudzień 2014r, druga opłata będzie wnoszona w styczniu do Spółdzielni już za miesiąc styczeń 2015r jako jeden ze składników opłaty eksploatacyjnej. Przypominamy, że w naszej Spółdzielni opłaty za dany miesiąc wnosi się w terminie do 20 dnia każdego miesiąca włącznie.
Ponadto informujemy, że w przypadku jakiejkolwiek zmiany w ilości osób zamieszkałych w lokalu, a która to zmiana ma wpływ na wysokość opłaty za śmieci, należy złożyć Oświadczenie o ilości osób zamieszkałych w lokalu (druk Oświadczenia jest dostępny w biurze Spółdzielni i na stronie internetowej naszej Spółdzielni.
W przypadku gdyby Państwo mieli jakieś pytanie i wątpliwości prosimy o kontakt ze Spółdzielnią w godzinach pracy.

 

Program świadczeń rzeczowych 

W ramach pomocy mieszkańcom będącym w trudnej sytuacji życiowej Zarząd postanowił umożliwić odpracowanie długu wobec SMKM w formie świadczenia rzeczowego. W tym celu opracowano „Program świadczeń rzeczowych” zatwierdzony Uchwałą 134/2014 podjęta w dniu 30 października 2014r.

Spółdzielnia zaprasza wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z nim oraz składania wniosków do sekretariatu.

 

 

   
© ALLROUNDER